Skip links

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy Wellbeing Institute dostępny pod adresem
https://wellbeinginstitute.com.pl/sklep/ jest prowadzony przez Wellbeing Institute sp. z o.o. z
siedzibą przy ul. Swobodnej 1, 50-088 Wrocław, KRS 0000751951, NIP: 8971860063, REGON:
381510349.

2. Kontakt z Wellbeing Institute sp. z o.o. możliwy jest:
a) pod adresem e-mail: info@wellbeinginstitute.com.pl;
b) telefonicznie pod numerem: +48 791 598 888;
c) lub drogą tradycyjną – pisemną na adres korespondencyjny: Wellbeing Institute sp. z
o.o., ul. Swobodnej 1, 50-088 Wrocław.
3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, jak również prawa
i obowiązki Klientów oraz Sprzedającego, w związku z dokonywanymi zamówieniami Klientów
i sprzedażą zamówionego towaru lub usługi przez Sprzedającego na rzecz Klientów.

2 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia i skróty oznaczają:

(a) Klient – osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, występująca jako
konsument, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, a także osoba prawna lub
jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają
zdolność prawną, która to osoba korzysta ze Sklepu internetowego, w tym dokonuje
zamówienia towarów/usług w ramach Sklepu internetowego;

(b) Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1145
z późn. zm.);

(c) Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu internetowego;

(d) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.
Urz. UE L z 2016 r. nr 119/1)

(e) Sklep internetowy – platforma internetowa stanowiąca sklep on-line Wellbeing Institute,
dostępna pod adresem: https://wellbeinginstitute.com.pl/sklep/, na której Klient może
dokonać zamówienia towaru/usług z dostępnego asortymentu Sprzedającego;

(f) Sprzedający – Wellbeing Institute sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Swobodnej 1, 50-088 Wrocław,
KRS 0000751951, NIP: 8971860063, REGON: 381510349.

(g) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 344)

§ 3 Warunki techniczne

1. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien posiadać:

(a) urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne (np. komputer, tablet, smartfon);

(b) dostęp do Internetu;

(c) adres poczty e-mail wraz z dostępem do konta tej poczty e-mail;

(d) przeglądarkę internetową Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub
nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji
1.1 lub nowszej bądź inną umożliwiającą prawidłowe wyświetlanie witryny Sklepu
internetowego i zapewniającą korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Sklepu internetowego

2. Sprzedający informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać
z zagrożeniem po stronie Klienta, w związku z wykorzystaniem Internetu i możliwości
wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz
pozyskania, modyfikacji i wykorzystania jego danych przez osoby nieuprawnione. Sprzedający
dokłada należytej staranności, aby zapewnić Klientom bezpieczne korzystanie ze Sklepu
internetowego, jednakże w celu uniknięcia ryzyka naruszenia prywatności Klientów zaleca się, aby
Klienci stosowali właściwe środki techniczne, które zminimalizują wystąpienie takiego ryzyka,
w szczególności program antywirusowy oraz zaporę sieciową typu firewall

§ 4 Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

1. Sklep internetowy służy Klientom do składania zamówień z dostępnego asortymentu
Sprzedającego, który został wyszczególniony w Sklepie internetowym.

2. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami
obowiązującego prawa oraz postanowieniami Regulaminu. Klient jest ponadto zobowiązany do
korzystania ze Sklepu internetowego wyłącznie w celach związanych zjego funkcjonowaniem. Przez
korzystanie ze Sklepu internetowego rozumie się każdą czynność Klienta, która prowadzi do
działania pomiędzy systemem teleinformatycznym Klienta a systemem informatycznym, w ramach
którego funkcjonuje Sklep internetowy, w szczególności do wyświetlenia witryny Sklepu
internetowego, zapoznania się z treścią dostępną w Sklepie internetowym oraz wpływu na
funkcjonowanie Sklepu internetowego

§ 5 Konto Klienta i rejestracja w Sklepie internetowym

1. Klient w celu założenia Konta klienta dokonuje Rejestracji za pomocą formularza, podając dane
wymienione w formularzu Rejestracji, w tym przede wszystkim adres e-mail, hasło, imię i
nazwisko oraz dane kontaktowe, dodatkowo formularz może zawierać dane adresowe oraz dane
do faktury.

2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków
specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego Klienta. Hasło można zmienić w Koncie klienta
poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.

3. Loginem użytkownika jest podany przy rejestracji adres e-mail Klienta.

4. Założenie Konta klienta jest bezpłatne i dobrowolne.

5. Rejestracja nie jest warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie. Klient ma możliwość złożenia
Zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego bez uprzedniej Rejestracji, korzystając z
formularza Zamówienia.

6. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

§ 6 Newsletter

1. Klient ma możliwość zapisania się do newslettera Sprzedającego, w którym przesyłane będą drogą
elektroniczną na adres e-mail Klienta informacje o nowościach i promocjach w asortymencie
Sprzedającego, w tym informacje handlowe w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną, a także informacje stanowiące działania marketingowe, zgodnie z art. 172 ustawy
z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo przedsiębiorców (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 2460 z późn.
zm.).

2. Zapisanie się do newslettera Sprzedającego może nastąpić poprzez stronę
https://wellbeinginstitute.com.pl. Zapisanie się do newslettera może zostać poprzedzone
weryfikacją adresu e-mail Klienta, podanego w formularzu. Wówczas w celu zakończenia procesu
zapisu do newslettera wymagane będzie kliknięcie w link aktywacyjny przesłany w treści
wiadomości e-mail.

3. Z chwilą zapisania się do newslettera Sprzedającego rozpoczyna świadczenie usług drogą
elektroniczną na rzecz Klienta polegająca na dostarczaniu mu przez Sprzedającego treści
newslettera na podany adres poczty e-mail. Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas
nieoznaczony (do momentu rezygnacji z otrzymywania newslettera).

4. Postanowienia Regulaminu w zakresie technicznych warunków korzystania ze Sklepu
internetowego, zasad korzystania ze Sklepu internetowego, reklamacji usług świadczonych drogą
elektroniczną, rezygnacji z usług świadczonych drogą elektroniczną, ochrony danych osobowych,
praw autorskich, rozstrzygania sporów oraz ogólnych postanowień o relacji Klienta ze Sprzedającym
odnoszą się odpowiednio do usług świadczonych drogą elektroniczną w zakresie newslettera.

§ 7 Składanie zamówień

1. Zamówienia w Sklepie internetowym można składać po zalogowaniu do konta Klienta w Sklepie
internetowym albo bez takiego zalogowania (jako kupujący nieposiadający konta Klienta).

2. Klient za pośrednictwem Sklepu internetowego może dokonać zakupu towaru/usług z dostępnego
asortymentu w Sklepie internetowym poprzez złożenie zamówienia. Zamówienia mogą być
składane o dowolnej porze z dowolnego miejsca, przy spełnieniu wymagań określonych w § 3 ust.
1 Regulaminu.

3. W celu złożenia zamówienia należy skompletować zamówienie, wypełnić formularz zamówienia
poprzez podanie danych do dostawy zamówienia, wybrać sposób dostawy i sposób płatności, a na
końcu zweryfikować zamówienie.

4. W podglądzie koszyka oraz po wejściu w koszyk podawana jest informacja o całkowitej wartości
zamówienia (jest to kwota brutto, jaką Klient będzie musiał zapłacić za towary/usługi po ich
zamówieniu, nie licząc kosztów dostawy). Wartość ta będzie każdorazowo podawana w procesie
składania zamówienia. Po dokonaniu wyboru sposobu dostawy wartość ta ulegnie odpowiedniemu
podwyższeniu o koszty dostawy określone dla wybranego sposobu dostawy. Od tej pory informacja
o całkowitej wartości zamówienia będzie stanowiła ostateczną kwotę do zapłaty przez Klienta,
obejmującą wartość towaru/usługi, koszty dostawy i wszelkie podatki. Wartość ta może ulec
zmianie wskutek dodania lub anulowania określonego towaru/usługi bądź zmiany jego ilości.

5. W formularzu zamówienia Klient obowiązany jest wskazać swoje dane osobowe niezbędne do
realizacji zamówienia.

6. Zamówienie może być złożone wyłącznie po akceptacji Regulaminu. Klient dokonuje akceptacji
Regulaminu podczas składania zamówienia. Klient może przy tym kliknąć w link do Regulaminu
i zapoznać się z jego treścią.

7. W trakcie składania zamówienia, aż do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem
zapłaty”, Klient ma możliwość modyfikacji zamówienia, zarówno pod kątem rodzaju i ilości
towaru/usługi, jak również danych do dostawy, sposobu dostawy oraz sposobu płatności.

8. Naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” stanowi złożenie zamówienia. Złożenie
zamówienia oznacza złożenie Sprzedającemu oferty zawarcia umowy sprzedaży towaru/usługi
stanowiącego przedmiot zamówienia wraz z obowiązkiem zapłaty. Oferta jest ważna do czasu
odpowiedzi Sprzedającego, nie krócej jednak niż 7 dni.

§ 8 Ceny i płatności

1. Ceny towarów/usług prezentowanych w Sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich
(PLN) i są cenami brutto, tj. uwzględnia podatek od towarów i usług (VAT).
2. Ceny towarów/usług nie zawierają kosztów dostawy towaru/ usług. Koszty dostawy zamówionego
towaru/usługi podawane są na stronie Sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia,
w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia. Koszt
dostawy towaru/usługi uwzględniany jest w całkowitej wartości zamówienia po wyborze sposobu
dostawy. Wówczas całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru/usługi brutto oraz koszty
jego dostarczenia.

3. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za zamówiony towar/usługę w jednej z form dostępnych
w procesie składania zamówienia. Możliwe jest dokonanie zapłaty w formie:

a) płatność online lub kartą płatniczą za pośrednictwem wybranego Operatora płatności,

b) przedpłata na konto bankowe PL 77 1140 2004 0000 3202 7809 3126
Obsługą płatności elektronicznych zajmuje się Operator płatności. Dokonanie płatności za pośrednictwem Operatora płatności wymaga nawiązania odrębnego stosunku prawnego z Operatorem płatności i zaakceptowania jego regulaminu.

4. Po dokonaniu zamówienia Klient ma obowiązek dokonać zapłaty w terminie do 7 dni.

5. W odniesieniu do wszelkich płatności dokonywanych przez Klienta za dzień zapłaty uznaje się dzień
zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedającego.

§ 9 Realizacja zamówień

1. Sprzedający po wpłynięciu nowego zamówienia Klienta niezwłocznie podejmuje czynności
weryfikujące zamówienie Klienta pod kątem jego realizacji.

2. Jeżeli zamówienie może zostać zrealizowane, Sprzedający przekazuje Klientowi drogą elektroniczną
na adres e-mail Klienta informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Od dnia przekazania ww.
informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji rozpoczyna bieg do realizacji zamówienia przez
Sprzedającego.

3. Czas realizacji zamówienia wynosi 14 dni od dnia przekazania Klientowi informacji o przyjęciu
zamówienia do realizacji i dotyczy wyłącznie czynności, które zgodnie z postanowieniami
niniejszego Regulaminu leżą po stronie Sprzedającego. Oznacza to, że do czasu realizacji
zamówienia nie wlicza się czasu dostawy. Realizację zamówienia po stronie Sprzedającego kończy
przekazanie towaru/usługi do wysyłki podmiotowi realizującemu dostawę.

§ 10 Dostawa

1. Towary/usługi zamawiane w Sklepie internetowym mogą być dostarczone wyłącznie na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Koszty dostawy towaru/usługi zamówionego w Sklepie internetowym ponosi Klient.
3. Czas realizacji dostawy zależy od wybranego sposobu dostawy i podmiotu realizującego dostawę.
Całkowity czas realizacji zamówienia zostanie powiększony o czas dostawy.
4. Sprzedający nie odpowiada za działania i zaniechania podmiotu realizującego dostawę
towaru/usługi.
5. Sprzedający nie odpowiada za brak odbioru zamówionego towaru/ usługi.
6. Klient w momencie odbioru zamówionego towaru/usługi powinien sprawdzić towar/usługę
i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie ww. protokołu nie
stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.

11 Prawo odstąpienia od umowy

Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru/usługi w terminie 14 dni od dnia odbioru
towaru/usługi bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Termin ten uznaje się za dochowany, jeśli
Klient przed jego upływem dostarczy swoje oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą
elektroniczną na adres e-mail: info@wellbeinginstitute.com.pl pisemnie (listem poleconym albo
przesyłką kurierską) na adres: Wellbeing Institute sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Swobodnej 1, 50-088
Wrocław. Oświadczenie powinno zawierać jednoznaczne sformułowanie, że Klient odstępuje od
zawartej umowy, wraz ze wskazaniem umowy, od której odstępuje (wystarczy podać numer
zamówienia), a także w zakresie jakich towarów/usług (wystarczy wskazać te towary/usługi i ich
ilość) odstępuje od umowy.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć na formularzu odstąpienia od umowy,
którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Formularz jest również dostępny
pod adresem: https://wellbeinginstitute.com.pl. Skorzystanie z tego formularza nie jest
obowiązkowe.
3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej w ramach zamówienia dokonanego w Sklepie
internetowym taką umowę – w zakresie towarów/usług objętych odstąpieniem – uważa się za
niezawartą.
4. Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy Klient ma obowiązek zwrócenia Sprzedającemu
rzeczy objętych odstąpieniem od umowy, a Sprzedający zwraca Klientowi uiszczoną przez niego
płatność za towary/usługi objęte odstąpieniem od umowy, w tym koszty dostarczenia
towarów/usług, jednak z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta
sposobu dostarczenia towarów/usług, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia
towarów/usług oferowany przez Sprzedającego.
5. Klient ma obowiązek zwrócić rzeczy objęte odstąpieniem od umowy niezwłocznie, jednak nie
później niż 14 dni od dnia, w którym złożone zostało oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do
zachowania tego terminu wystarczy, że rzecz zostanie odesłana przed jego upływem na adres:
Wellbeing Institute sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Swobodnej 1, 50-088 Wrocław. Klient obowiązany
jest pokryć bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania
z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania
tych rzeczy.
7. Zwrotu płatności za towary/usługi objęte odstąpieniem od umowy Sprzedający dokonuje
niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta
o odstąpieniu od umowy. Sprzedający zastrzega jednak, że może wstrzymać się ze zwrotem
płatności do chwili otrzymania zwracanej rzeczy lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej
odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów
wyszczególnionych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Oświadczenie
o odstąpieniu od takiej umowy będzie bezskuteczne wobec Sprzedającego.

§ 12 Reklamacje

1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne sprzedawanych towarów/ usług,
na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego (art. 556 i następnych).
2. Za wadę fizyczną nie uznaje się wad nieistotnych ani drobnych wad opakowania, jeżeli nie ma to
wpływu na jego zawartość, a więc ilość i właściwości zakupionych towarów/ usług.
3. Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji dotyczącej towaru/usługi, jeśli towar/usługa posiada
wadę fizyczną lub prawną. Reklamacja powinna zostać złożona w jeden z następujących sposobów:
a) drogą elektroniczną, pod adresem e-mail: info@wellbeinginstitute.com.pl;
b) lub drogą tradycyjną – pisemną na adres korespondencyjny: Wellbeing Institute sp. z o.o., ul.
Swobodnej 1, 50-088 Wrocław.
4. Reklamacja powinna zawierać:
(a) dane Klienta: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub korespondencyjny (na który ma być
kierowana korespondencja), ewentualnie również numer telefonu lub adres e-mail, jeśli Klient
dopuszcza możliwość kontaktu w formie telefonicznej lub drogą elektroniczną;
(b) dane dotyczące zamówienia: numer zamówienia oraz datę jego odbioru przez Klienta;
(c) dane dotyczące wykrytej wady towaru/usługi: wskazanie towaru/usługi, którego dotyczy
wada, szczegółowy opis wady, a także datę i okoliczności wykrycia tej wady;
(d) oczekiwania Klienta: obniżenie ceny, wymiana towaru, naprawa towaru/usługi na wolny od
wad albo odstąpienie od umowy;
(e) preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
5. Wraz z reklamacją Klient ma obowiązek dołączyć dowód zakupu towaru/usługi (np. paragon, kopia
faktury, wydruk z karty płatniczej).
6. Reklamację można złożyć przy użyciu formularza reklamacji, który stanowi Załącznik nr 3 do
niniejszego Regulaminu i jest również dostępny na stronie Sklepu internetowego pod adresem:
https://wellbeinginstitute.com.pl/sklep/. Formularz reklamacji stanowi jedynie przykładową formę
złożenia reklamacji, która nie jest obowiązkowa dla Klienta. Sprzedający rekomenduje jednak użycie
ww. formularza, gdyż może to usprawnić proces rozpatrzenia reklamacji. Nie wpłynie to jednak na
skuteczność reklamacji.
7. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi (o czym mowa w niniejszym paragrafie),
zobowiązany jest dostarczyć Sprzedającemu rzecz objętą reklamacją na koszt Sprzedającego na
następujący adres: Wellbeing Institute sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Swobodnej 1, 50-088 Wrocław.
8. Sprzedający rozpatrzy złożoną reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia
doręczenia reklamacji Sprzedającemu.
9. Na zasadach określonych w niniejszym paragrafie realizowane są również reklamacje usług
świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego na rzecz Klienta.

§ 13 Rezygnacja z usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Klient może zrezygnować z usług świadczonych drogą elektroniczną, o których mowa
w Regulaminie, w każdej chwili bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
Rezygnacja może nastąpić w jednej z następujących form:
a) drogą elektroniczną, pod adresem e-mail: info@wellbeinginstitute.com.pl;
b) lub drogą tradycyjną – pisemną na adres korespondencyjny: Wellbeing Institute sp. z o.o., ul.
Swobodnej 1, 50-088 Wrocław.
2. Sprzedający ma prawo do zaprzestania świadczenia usługi drogą elektroniczną ze skutkiem
natychmiastowym, gdy podczas korzystania z danej usługi Klient narusza przepisy prawa lub
postanowienia Regulaminu. Klient jest informowany drogą elektroniczną o zaprzestaniu
świadczenia określonej usługi wraz z podaniem powodu takiej decyzji ze strony Sprzedającego.
3. Rezygnacja lub zaprzestanie świadczenia usługi drogą elektroniczną nie ma wpływu na prawa
nabyte przez Strony przed taką rezygnacją lub zaprzestaniem świadczenia usługi drogą
elektroniczną, w szczególności na realizację i rozliczenie zamówień dokonanych przed
rozwiązaniem umowy

§ 14 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Wellbeing Institute sp. z o.o. z siedzibą przy ul.
Swobodnej 1, 50-088 Wrocław.
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych Klient może kontaktować się poprzez
kontakt:
a) pod adresem e-mail: info@wellbeinginstitute.com.pl;
b) lub drogą tradycyjną – pisemną na adres korespondencyjny: Wellbeing Institute sp. z o.o., ul.
Swobodnej 1, 50-088 Wrocław.
3. Sprzedający zbiera dane Klientów obejmujące:
a) nazwisko i imię,
b) adres e-mail,
c) numer telefonu kontaktowego,
d) w przypadku firmy dodatkowo Nazwa firmy oraz NIP.
e) adres do wysyłki produktów.
4. Sprzedający może również przetwarzać dane Klientów obejmujące informacje zawarte w plikach
cookies oraz logach serwerowych, w związku z korzystaniem z witryny internetowej, w ramach
której funkcjonuje Sklep internetowy. Informacje o wykorzystaniu plików cookies oraz
przetwarzaniu logów serwerowych zostały zawarte w Polityce prywatności dostępnej pod adresem:
https://wellbeinginstitute.com.pl/polityka-prywatnosci
5. Dane osobowe podane w formularzu rejestracji konta Klienta są przetwarzane w celu założenia
konta Klienta, obsługi tego konta i umożliwienia Klientowi korzystania z utworzonego konta i jego
funkcjonalności (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jak również realizacji prawnie
uzasadnionego interesu Sprzedającego w postaci obsługi korespondencji z Klientem, kontaktu
z Klientem w sprawie założenia i korzystania z Konta Klienta, a także ustalania, dochodzenia i obrony
roszczeń mogących powstać na tle obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
w zakresie obsługi konta Klienta i umożliwienia mu korzystania z konta Klienta (na podstawie art. 6
ust. 1 lit. f RODO). Dane te są wymagane dla zawarcia umowy o świadczenie usług drogą
elektroniczną, w ramach której tworzone jest konto Klienta, i będą przetwarzane przez okres
obowiązywania tej umowy. Brak podania tych danych uniemożliwi dokonanie procesu rejestracji
Konta Klienta. Jeśli Klient poda w formularzu rejestracji Konta Klienta inne dane niż wymagane,
będą one przetwarzane w celu i na podstawie określonej w ust. 6 niniejszego paragrafu.
6. Dane osobowe dobrowolnie wprowadzone do konta Klienta są przetwarzane w celu zapewnienia
Klientowi uproszczeń lub dodatkowych możliwości korzystania z konta Klienta, jak również w celu
zapewnienia dodatkowych kanałów komunikacji w ramach obsługi interesów Klienta i kontaktu
z Klientem (na podstawie zgody Klienta – art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie tych danych jest
dobrowolne, a ich brak nie będzie powodował negatywnych skutków dla Klienta. Dane będą
przetwarzane przez okres obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
w zakresie umożliwienia Klientom utworzenia (rejestracji) i korzystania z konta Klienta w ramach
Sklepu internetowego, chyba że wcześniej zostaną usunięte przez Klienta albo w ich zakresie Klient
cofnie zgodę na ich przetwarzanie.
7. Dane osobowe Klienta podane w formularzu zamówienia są przetwarzane w celu realizacji
i rozliczenia zamówienia, tj. umowy sprzedaży zamówionych towarów/usług, dokonanego
w Sklepie internetowym (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wykonania obowiązków prawnych
ciążących na Sprzedającym, głównie wynikających z prawa podatkowego (na podstawie art. 6 ust.
1 lit. c RODO), a także kontaktu z Klientem w sprawie zamówienia, obsługi korespondencji
i złożonych reklamacji, realizacji zwrotów lub innych praw Klienta oraz ustalania, dochodzenia
i obrony roszczeń mogących powstać w związku z realizacją zamówienia (na podstawie art. 6 ust. 1
lit. f RODO). Podanie danych osobowych niezbędne jest do realizacji i rozliczenia zamówienia,
a także wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa,
głównie podatkowych. Brak ich podania skutkować będzie niezawarciem umowy sprzedaży
towaru/usług. Dane będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego (do
5 lat od zakończenia roku podatkowego, w którym umowa sprzedaży towaru/usługi została
zawarta), a w określonym zakresie – przez okres przedawnienia roszczeń mogących wyniknąć na tle
zawartej umowy.
8. Sprzedający może również zbierać dane Klientów podane przy zapisie do newslettera, jeśli Klient
wyrazi chęć otrzymywania newslettera. Dane te będą wówczas przetwarzane w celu dostarczania
przez Sprzedającego drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres e-mail treści newslettera,
co stanowi realizację przez Sprzedającego działań w ramach marketingu bezpośredniego
i przesyłania informacji handlowych jako jego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO). Dane te są podawane dobrowolnie i będą przetwarzane przez okres trwania subskrypcji
newslettera. Treść newslettera będzie zawierała informacje handlowe, o których mowa w art. 9 ust.
1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a poprzez dostarczanie
treści newslettera na adres e-mail Klienta Sprzedający będzie realizował marketing bezpośredni.
Dlatego też w celu realizacji usługi dostarczania treści newslettera Klient powinien wyrazić zgodę.
Klient, wyrażając zgodę na dostarczanie mu treści newslettera drogą elektroniczną, wyraża przy tym
zgodę, o której mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną oraz art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
Odwołanie którejkolwiek z tych zgód jest możliwe w każdym czasie i będzie się wiązało z rezygnacją
z otrzymywania newslettera. Brak zgody w ww. zakresie uniemożliwi Sprzedającemu świadczenie
usługi w zakresie dostarczania treści newslettera. Podobny skutek odniesie złożenie sprzeciwu
wobec przetwarzania danych osobowych.
9. Odbiorcami danych osobowych Klienta będą:
a) biuro rachunkowe,
b) kancelaria prawna,
c) dostawcy usług hostingowych,
d) operatorzy płatności elektronicznych,
e) firma informatyczna,
f) firma realizująca dostawy.
10.Osoby, których dane będą przetwarzane w celu realizacji umowy, mają prawo do:
(a) dostępu do danych osobowych;
(b) sprostowania danych osobowych, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne;
(c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
(d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w szczególności wobec danych
przetwarzanych w celu marketingu bezpośredniego;
(e) przeniesienia danych do innego administratora danych;
(f) niepodlegania decyzjom o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym
profilowaniu;
(g) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

§ 15 Rozstrzyganie sporów

Sprzedający informuje Klienta o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń, które zostały opisane w Załączniku nr 4 do niniejszego Regulaminu.

§ 16 Postanowienia końcowe

1. Do niniejszego Regulaminu dołączone zostały następujące załączniki, które stanowią jego integralną
część:
(a) Załącznik nr 1 – Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy;
(b) Załącznik nr 2 – Wzór formularza o odstąpieniu od umowy;
(c) Załącznik nr 3 – Wzór formularza reklamacyjnego;
(d) Załącznik nr 4 – Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
2. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie Sklepu internetowego pod adresem
https://wellbeinginstitute.com.pl/sklep/.
3. Regulamin udostępniony jest na stronie Sklepu internetowego w formie umożliwiającej pozyskanie
(pobranie), odtwarzanie u utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym
posługuje się Klient. Udostępnienie, utrwalenie i zabezpieczenie treści umowy zawartej poprzez
Sklep internetowy następuje wskutek przesłania drogą elektroniczną na podany w zamówieniu
przez Klienta adres e-mail treści takiej umowy. Klient ma możliwość odczytu, pobrania treści
Regulaminu na swoje urządzenie (m.in. komputer, tablet, smartfon) oraz dokonania jego wydruku.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie
obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014
r. o prawach konsumenta oraz RODO.
5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.