REGULAMIN

Regulamin serwisu WellbeingInstitute.com.pl

I DEFINICJE

Administrator Danych OsobowychWellbeing Institute, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, Aquarius Business House, ul. Swobodna 1, 50-088 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, IV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS  0000751951, NIP 8971860063, REGON 381510349.

Adres pocztowy – imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.

Dane kontaktowe i adres reklamacyjny – jak w punkcie 1.
Cennik dostaw:
– Dostawa na terenie Rzeczypospolitej – Kurier 20zł.
– Dostawa poza terytorium Rzeczypospolitej – aktualnie nie wysyłamy za granicę.

Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.

Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.

Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.

Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazany w zamówieniu przez Kupującego.

Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę.

Polityka prywatności – zasady przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych danych osobowych Kupujących, prawa Kupujących i obowiązki Administratora Danych, która znajduje się pod adresem https://wellbeinginstitute.com.pl/polityka-prywatnosci/ 

Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.

Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.

Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.

Sklep lub Sprzedający – serwis internetowy dostępny pod adresem www.wellbeinginstitute.com.pl  za pośrednictwem którego, Kupujący może złożyć zamówienie. Dane rejestrowe: Wellbeing Institute, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu Aquarius Business House, ul. Swobodna 1, 50-088 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, IV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS  0000751951, NIP 8971860063, REGON 381510349.

Płatność – W serwisie płatność odbywa się za pośrednictwem przelewy24.pl, PayPal lub innego wybranego sposobu płatności.

System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:
– nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
– nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta;
– nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
– została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
– w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;
– nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

II. WARUNKI OGÓLNE

Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego, wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
– potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, informacji o prawie odstąpienia od umowy, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;
– dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy oraz wzoru formularza odstąpienia od umowy.

Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.

Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu porawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, Firefox wersja 30 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 20 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu, należy je wszystkie wyłączyć.

Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać e-mail i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. E-mail i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.

Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

III. ZAWARCIE UMOWY I REALIZACJA

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
– dodanie do koszyka produktu;
– wybór rodzaju dostawy;
– wybór rodzaju płatności;
– wybór miejsca wydania rzeczy;
– złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Potwierdzam zakup”.

Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.

Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 30 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.

Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.

Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.

Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy.

IV. ZAKUP PRODUKTÓW W POSTACI PLIKÓW KOMPUTEROWYCH ZAWIERAJĄCYCH NAGRANIA WIDEO, LUB INNE PLIKI.

Za pośrednictwem Serwisu Klienci mają możliwość dokonania zakupu produktów w postaci plików komputerowych zawierających nagrania wideo, lub inne pliki.

Podstawowym sposobem dostawy w/w produktu jest pobranie go przez Klienta drogą teletransmisji poprzez łącze internetowe bezpośrednio do pamięci komputera.

Po otrzymaniu potwierdzenia dokonania zapłaty, wysyłana jest do Klienta wiadomość e-mail, zawierająca informacje pozwalające uzyskać dostęp do zakupionych Produktów.

Produkt zostanie udostępniony Klientowi nie później niż w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania potwierdzenia zapłaty przez Wellbeing Institute. 

W przypadku zakupu webinaru, który ma określoną datę w przyszłości, dostęp do transmisji na żywo będzie przesłany w dniu webinaru.

Produkt z zapisem VOD z transmisji na żywo jest dostarczany Klientowi nie później niż w ciągu 14 dni od daty transmisji na żywo.

Wellbeing Institute zobowiązuje się dostarczyć Klientowi Produkt pozbawiony wad, zgodny z opisem znajdującym się na stronie internetowej Serwisu.

Wszelkie Produkty udostępniane za pośrednictwem Serwisu, odpłatne i nieodpłatne, podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Klient może korzystać z zakupionych Produktów na własny użytek i zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli odtwarzać w elektronicznych urządzeniach, wprowadzać do pamięci komputera lub innych właściwych urządzeń w celu zapoznania się z treścią utworu.

Klient nie ma prawa do powielania, kopiowania i wykorzystywania Produktu (w całości lub we fragmentach) w sposób niezgodny z prawem. Zabronione jest zmienianie struktury elektronicznej Produktu lub innego rodzaju modyfikacje (np. usuwanie zabezpieczeń). Niedozwolone jest również dystrybuowanie Produktu, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne.

Klient zobowiązany jest dbać o to, aby żadne nieupoważnione osoby nie korzystały z Produktów w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem. W przypadku wykrycia takich sytuacji, Wellbeing Institute może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu nabywcy produktu (Klienta), z tytułu łamania praw do danej kopii Produktu.

V. FAKTURY VAT

Użytkownik akceptuje faktury otrzymywane w formie elektronicznej.

Użytkownik otrzymuje faktury VAT w formie elektronicznej w postaci pliku PDF. Aby otrzymać fakturę Użytkownik zaznaczy przy składaniu zamówienia „Chcę otrzymać fakturę” i poda dane do faktury w odpowiednich polach formularza.

Duplikaty do faktur wystawionych i dostarczonych w formie elektronicznej będą przyjmowane w formie elektronicznej.

Wellbeing Institute zbiera i przetwarza za pomocą Serwisu dane osobowe, dobrowolnie podane przez Użytkownika.

Zbierane i przetwarzane są jedynie te dane osobowe, które są niezbędne do świadczenia przez Wellbeing Institute usług na rzecz Użytkownika oraz zapewnienia mu pomocy.

VI. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć mailowo na adres sklepu: info@wellbeinginstitute.com.pl

Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy, a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
– w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
– w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
– w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
– o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
– o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

VII. RĘKOJMIA

Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

W przypadku umowy z Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
– złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
– złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
– żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
– żądać usunięcia wady.

Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w §V pkt 10.

Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:
– oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
– oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
– żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
– żądania usunięcia wady.
W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

W terminach określonych w §V pkt 15-17 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się §V pkt 15-16, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.

Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w prawie.

VIII. POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Administrator Danych Osobowych przetwarza Dane osobowe Kupujących: (a) na podstawie odrębnej zgody osoby, której dane będą przetwarzane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); (b) w wykonaniu umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub (c) celem podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); (d) dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Wyrażenie przez Kupującego zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, a zgoda na przetwarzanie danych w określonym celu może zostać w każdej chwili wycofana.

Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje Dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego  w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Administrator Danych Osobowych zbiera i przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie jaki jest to uzasadnione umownym lub prawnym obowiązkiem.

Na potrzeby realizacji zamówienia Kupującego zbierane są następujące dane osobowe:
– adres pocztowy – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
– e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;
– numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych rodzajów dostawy.

Szczegółowe zasady i rozwiązania dotyczące ochrony, zbierania, przetwarzania i przechowywania Danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://wellbeinginstitute.com.pl/polityka-prywatnosci/

 IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Żadne z po stanowień  niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporzadkowanie się̨  i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego na stronie www.wellbeinginstitute.com.pl w zakładce Regulamin.

W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się̨  odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Konsumenta. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

REGULAMIN KONFERENCJI WELLBEING W PRAKTYCE 17.03.2020

§1 DEFINICJE

Konferencja Wydarzenie organizowane przez Organizatora pod nazwą Konferencja Wellbeing w praktyce, która odbywająca się 17 marca 2020 r. według ustalonego programu.

Organizator Wellbeing Institute sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Swobodnej 1, 50- 088 Wrocław, zwanej dalej Organizatorem.

Bilet Dokument elektroniczny wystawiany przez Organizatora po dokonaniu przez Uczestnika zakupu biletu oraz uiszczeniu opłaty. Bilet upoważnia Uczestnika do udziału w Konferencji.

Materiały Wszelkiego rodzaju prezentacje prelegentów, broszury, ulotki dotyczące konferencji oraz Partnerów wydarzenia.

Foto/Nagranie Nagranie audio – video, a także fotografie wykonane przez Organizatora lub podmiot działający na zlecenie Organizatora w trakcie trwania Konferencji.

Uczestnik Pełnoletnia osoba fizyczna, która dokona zakupu Biletu na wydarzenie. Prelegent Pełnoletnia osoba fizyczna która wygłosi w czasie Konferencji wykład lub będzie

uczestnikiem panelu dyskusyjnego.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konferencji Wellbeing w praktyce, a także szczegółowe prawa i obowiązki Organizatora, Uczestników oraz Prelegentów.
 2. Konferencja odbędzie się w dniu 17.03.2020r. w Warszawie na terenie Airport Hotel Okęcie, ul. Komitetu Obrony Robotników 24 (dawniej ul. 17 Stycznia), 02-148 Warszawa.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Konferencji z przyczyn od niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.
 4. Konferencja nie będzie stanowić imprezy masowej w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1160t.j.) i ma charakter tzw. imprezy zamkniętej, na którą mają wstęp wyłącznie osoby uprawnione przez Organizatora.
 5. Wszystkie ważne informacje dotyczące Konferencji, ewentualne zawiadomienia o zmianach niniejszego Regulaminu, publikowane będą na stronie konferencji https://wellbeinginstitute.com.pl/konferencja/ oraz https://wellbeingwpraktyce.pl.

page1image26369728 page1image26369920

§3
WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Udział w Konferencji możliwy jest wyłącznie poprzez nabycie odpłatnych Biletów. Bilet wstępu należy zakupić na stronie konferencji https://wellbeinginstitute.com.pl/konferencja/ oraz https://wellbeingwpraktyce.pl lub bezpośrednio u Organizatora.
 2. Liczba dostępnych Biletów jest ograniczona. Sprzedaż Biletów rozpocznie się dnia 06.12.2019r. i trwać będzie do dnia 15.03.2020r., bądź do dnia wcześniejszej wyprzedaży całej puli biletów.
 3. W trakcie trwania konferencji osoby upoważnione przez Organizatora oraz Partnerów Konferencji będą zbierały wizytówki od Uczestników zainteresowanych udziałem w losowaniu nagród i utrzymaniem kontaktu z Organizatorem oraz Partnerami konferencji w tym otrzymywaniem informacji o ich działalności. Przekazanie wizytówek jest dobrowolne, a każda przekazana wizytówka powinna zawierać wyłącznie dane powszechnie dostępne, co Uczestnik poświadcza poprzez jej wydanie.
 4. Zakup biletu jest równoznaczny z zaakceptowaniem przez Uczestnika Regulaminu.§4 ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA
 1. W cenie zakupu Biletu Uczestnik otrzymuje następujące świadczenia:
  1. a)  możliwość wzięcia udziału w konferencji
  2. b)  posiłki podczas trwania Konferencji w postaci lunchu bufetowego oraz poczęstunkupodczas przerw kawowych.
  3. c)  materiały konferencyjne
  4. d)  dodatkowe świadczenia w zależności od wybranego wariantu Biletu
 2. Organizator nie zapewnia:
  a) posiłków i atrakcji innych, niż przewidzianych w programie Konferencji b) noclegów
  c) miejsca parkingowego
  d) tłumaczenia wykładów i innych form wystąpień.§5 WIZERUNEK
 1. Konferencja oraz wypowiedzi Uczestników i Prelegentów będą rejestrowane przez Organizatora lub podmioty działające na jego zlecenie formie fotografii oraz nagrań audio- wideo. W wyniku dokonywanej rejestracji dojdzie do utrwalenia, zarejestrowania wizerunku oraz wypowiedzi Uczestników oraz Prelegentów.
 2. Producentem Nagrania będzie Organizator lub podmiot działający na jego zlecenie.
 3. Organizator uprawniony jest do rejestrowania wizerunku oraz wypowiedzi Uczestników orazPrelegentów w trakcie Konferencji. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie zrzeczenie się wszelkich przyszłych roszczeń wobec Organizatora z tytułu wynagrodzenia za korzystanie z wizerunku, głosu oraz wypowiedzi utrwalonych w ramach Nagrania.
 4. Organizator uprawniony jest do nieodpłatnego wykorzystywania i rozpowszechniania wizerunku, głosu oraz wypowiedzi Uczestników oraz Prelegentów zarejestrowanych podczas Nagrania.
 5. Uprawnienie Organizatora do wykorzystywania wizerunku, o którym mowa powyżej obejmuje nieograniczone w czasie, formie oraz przestrzeni terytorialnej wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku, a także wykorzystywanie wypowiedzi (w tym także we fragmentach) zarejestrowanych w ramach Nagrania.

page2image26253888 page2image26253504

§6
DANE OSOBOWE

 1. Poprzez akceptację Regulaminu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika podanych przez niego w podczas składania formularza zakupu biletu.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator.
 3. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestnika wyłącznie w celu świadczenia usługobjętych zakresem niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności wszelkich usług wchodzących w skład Konferencji. W przypadku Uczestników, którzy wyrazili na to zgodę w odrębnych formularzach Organizator może przetwarzać ich dane osobowe w celach marketingowych. Organizator przetwarza dane osobowe także na potrzeby realizacji ciążących na nim obowiązków prawnych, w szczególności przepisów regulujących zobowiązania podatkowe.
 4. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne. Brak zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika uniemożliwiać będzie wzięcie udziału w Konferencji.
 6. Organizator może przekazywać dane osobowe Uczestników swoim podwykonawcom, a także podmiotom świadczącym usługi hotelarskie i gastronomiczne w celu wykonywania świadczeń określonych w niniejszym Regulaminie. W takim wypadku usługodawca, który otrzymał dane osobowe Uczestnika staje się ich administratorem.
 7. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane przez okres 5 lat od dnia zakończenia Konferencji. W przypadku Uczestników, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie swoich danych w celach marketingowych dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.
 8. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do:
  1. a)  dostępu do treści danych osobowych i otrzymywanie kopii swoich danych,
  2. b)  sprostowania (poprawienia) danych osobowych,
  3. c)  usunięcia danych osobowych,
  4. d)  ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. e)  przeniesienia danych osobowych, jeśli dane są przetwarzane na podstawie umowy lubzgody. Organizator przekaże te dane podmiotowi danych na właściwym nośniku lub

   prześle dane do wskazanego podmiotu.

  6. f)  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  7. g)  cofnięcia zgody w dowolnym momencie
  8. h)  Organizator udostępnia adres e-mail info@wellbeinginstitute.com.pl,za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.
 9. Każdy Uczestnik może wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
 10. Organizator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające na celuzapewnienie należytego poziomu ochrony przetwarzanych danych osobowych. W szczególności Organizator zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz utratą lub zniszczeniem.

page3image26374336

§7 PRELEGENCI

 1. Prelegent akceptując niniejszy Regulamin oświadcza, że będzie wyłącznym autorem Materiałów jak również, że w chwili dokonania publikacji Materiałów na Konferencji przysługiwać będą mu wyłączne, pełne i niczym nieograniczone majątkowe prawa autorskie oraz autorskie prawa osobiste do Materiałów.
 2. Materiały nie mogą mieć charakteru promocyjnego oraz reklamowego, powinny obejmować swoim zakresem jedynie merytoryczne aspekty tematu wykładu/wystąpienia.§8 REKLAMACJE
 1. Wszelkie reklamacje, uwagi, wnioski dotyczące organizacji oraz przebiegu Konferencji mogą być składane Organizatorowi w formie pisemnej lub na adres e-mail info@wellbeinginstitute.com.pl.
 2. Organizator zobowiązuje się do rozpoznania wniesionych reklamacji w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi. O wyniku reklamacji osoba wnosząca reklamację zostanie poinformowana w drodze pisemnej lub w przypadku niepodania adresu do korespondencji, odpowiedź na reklamację zostanie przekazana w formie wiadomości e-mail.§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobiste i majątkowe Uczestników, które mogą wystąpić w związku z Konferencją.
 2. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za poprawność podanych danych, w szczególności danych kontaktowych.
 3. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, iż w sytuacji stwierdzenia przez Organizatora lub osoby działające w jego imieniu, że dany Uczestnik swoim zachowaniem narusza postanawiania niniejszego Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa Organizator lub osoby działające w jego imieniu mogą podjąć decyzję o usunięciu Uczestnika z Konferencji.

page4image26375104