Skip links

Case study Crédit Agricole Bank Polska

O Crédit Agricole Bank Polska

To wielkie szczęście, że w tak ważnym sektorze jak sektor bankowy wellbeing ma się już bardzo dobrze. Świetnym na to przykładem jest wellbeingowa propozycja wartości jaką ma dla swych pracowników Crédit Agricole Bank Polska. Organizacja towarzyszy swoim pracownikom i wspiera ich codzienne doświadczenia, aby pracowali bardziej efektywnie poprzez to, że umieją zarządzać swoją energią, są zadowoleni z tego, co robią, widzą w tym sens i czują swoją odpowiedzialność.

Dla Crédit Agricole stało się jasne, że dbałość o klienta jest możliwa dzięki temu, że pracownik ma szansę zadbać o siebie.

Crédit Agricole nie tylko dba o pracowników, ale i co ważne stwarza możliwości, które poprzez proaktywne podejście wspierają pracowników każdego dnia. Bank stawia na to, żeby pracownicy rozwijali świadomość siebie i swoich potrzeb, żeby tworzyli wspierające miejsce pracy, angażowali się i brali odpowiedzialność za to, żeby im się dobrze pracowało.

To wspaniale stwierdzić, że to ludzie w Crédit Agricole mają szansę tworzyć wellbeingowe miejsce pracy, kierując się swoimi potrzebami i odpowiedzialnością za rezultaty.

Przyjrzyjmy się bliżej temu jak Crédit Agricole rozwija wellbeing w poszczególnych obszarach organizacji. W analizie przypadku zostały przedstawione wybrane praktyki wellbeingowe.

W każdym z obszarów organizacja bazuje na badaniu potrzeb i słuchaniu ludzi. Pracownicy mają możliwość bieżącego zgłaszania swoich pomysłów do przełożonych, działu HR, poszczególnych jednostek banku czy na platformę innowacji – CreAktywni. Głównym i cyklicznym źródłem badania opinii pracowniczych nt. warunków sprzyjających zaangażowaniu jest badanie ERI (badania zaangażowania w Grupie Crédit Agricole) wykonywane raz na rok oraz ERI Plus (badanie zaangażowania Crédit Agricole Bank Polska), realizowane raz na kwartał).

Jakimi działaniami organizacja wspiera ludzi, aby byli świadomi siebie, swoich potrzeb, mieli poczucie sensu i pewność siebie?

CABP przeprowadza audyt na poziomie osobistym:

 • W zakresie zdrowia jest to audyt energii w 7 obszarach (sen i odpoczywanie, aktywność fizyczna, odżywianie, emocje, umysł, cele, miejsce pracy) wraz z indywidualnym raportem (rekomendacje do podniesienia poziomu energii). Bank na podstawie audytu dopasowuje narzędzia wspierające zmiany we właściwym kierunku i budowanie nawyków, które pomogą osiągnąć założone przez pracownika cele, wspierane przez lidera
 • W zakresie relacji jest to test dot. zrównoważonego rodzicielstwa
 • W zakresie kariery i rozwoju w sieci sprzedaży funkcjonuje narzędzie Take Care. To narzędzie pracy dla dyrektora placówki bankowej z doradcą oraz metoda do pracy dyrektora regionu z dyrektorem placówki. W przypadku dyrektora placówki, pozwala na diagnozowanie i monitorowanie aktualnego poziomu kompetencji doradców zgodnych z Modelem Sprzedaży 5 kroków (od wysłania oferty do kolejnego spotkania). Dyrektor co miesiąc rozmawia z każdym doradcą o kompetencjach i wynikach, wskazując kluczowe obszary do rozwoju oraz metody pracy.  Take Care to także sposób pracy nad wzrostem kompetencji menedżerskich i sprzedażowych samych dyrektorów placówek bankowych, którzy pracują nad nimi pod okiem dyrektorów regionów .
 • W zakresie kariery i rozwoju wszyscy pracownicy korzystają z systemu Rocznej Oceny Kompetencji - RAP

NARZĘDZIA WSPIERAJĄCE:

 1. PowerON - system szkoleń dla middle menedżerów/dyrektorów placówek bankowych i specjalistów z zespołów dot. zarzadzania energią (fizyczną; emocjonalną; mentalną), w oparciu o wyniki audytu energetycznego dla całej organizacji. Wsparcie programu powerON - plakaty, prezentacja, , strona www programu, dostęp do portalu edukacyjnego, dot. zasad efektywnej pracy i regeneracji w zespołach.
 2. Cykl seminariów dot. zrównoważonego rodzicielstwa
 3. Warsztaty dot. wypalenia zawodowego dla pracowników realizowane przez BHP i w ramach programu Dzielmy się wiedzą
 4. Seria filmików, które wskazują na zależności miedzy pracą zawodową a hobby (ich bohaterami są̨ pracownicy centrali, sieci oraz członkowie Zarządu, mówiący o swoich pasjach)
 5. Biblioteka HR – dostępne dla pracowników zbiory literatury biznesowej do wypożyczenia
 6. System zarzadzania przez talenty zgodnie z metodyką Gallupa w grupie Dyrektorów Regionów w sieci oddziałów (systemowo) i na wniosek dyrektorów jednostek biznesowych. Realizowany przez trenerów wewnętrznych
 7. Mentoring - doświadczeni dyrektorzy placówek są̨ mentorami dla nowych dyrektorów placówek
 8. Coaching managerski – system indywidualnej pracy z menedżerami średniego szczebla i dyrektorami placówek, prowadzony przez zespół trenerów wewnętrznych
 9. Basic Management Training – program rozwoju kompetencji menedżerskich dla nowych kierowników, realizowany w oparciu o autoanalizy celem zwiększenia świadomości potencjału uczestników
 10. Akademia Rozwoju Doradcy - program rozwoju kompetencji sprzedażowych, umożliwiający budowanie ścieżki kariery pracownika w kierunku doradcy indywidualnego
 11. Klub Zdobywców CA – cykl prelekcji stacjonarnych (z relacją video) pracowników dot. ich historii podróżniczych.

Jakimi działaniami organizacja wspiera ludzi, czuli się na co dzień dobrze zarówno pod względem fizyczny, jak i psychicznym? 

BADANIE POTRZEB:

 1. Audyt energii w 7 obszarach (sen i odpoczywanie, aktywność fizyczna, odżywianie, emocje, umysł, cele, miejsce pracy) wraz z indywidualnym raportem (rekomendacje do podniesienia poziomu energii)

ROZWIĄZANIA:

 1. Program PowerON i wymienione w obszarze świadomość narzędzia wspierające
 2. Cyklu eventów promujących rożne formy spędzania czasu wolnego (Dzień Rowerzysty; Power Trening Crossfit; Power Trening Wspinaczki; Power Sport Tydzień; Power Lekcja Tańca)
 3. Cykliczne edycje Power Wyzwania Sportowego, w ramach których pracownicy zrzeszają się w grupy dot. rożnych dyscyplin sportowych rywalizując na rzecz wzrostu kondycji fizycznej
 4. Akcja Power Kroki, która wspiera kondycję fizyczną osób dopiero zaczynających swoją przygodę z ruchem (chodzą 4 km dziennie), a jednocześnie jest akcją CRS, bo w jej ramach są zbierane fundusze na cele charytatywne
 5. Power Dni Zdrowia obejmujące: wykłady dot. diety, pomiar składu masy ciała, chat z lekarzem dietetykiem
 6. Konkursy dot. promocji aktywnego trybu życia (Ferie z Energią; Wakacje z Energią, Moje Miasto ma Power)
 7. Warsztaty dot. wypalenia zawodowego dla pracowników realizowane przez BHP i w ramach programu Dzielmy się wiedzą
 8. Podstawowa opieka zdrowotna dla wszystkich pracowników
 9. Dofinansowanie karty sportowej
 10. Dofinansowanie okularów korygujących wzrok
 11. Możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia
 12. Dedykowana strona www BHP oraz dot. wsparcia medycznego pracowników
 13. E-learning – „Zdrowie w roli głównej”, „ABC pierwszej pomocy” oraz „Zadbaj o swoje zdrowie stosując zasady ergonomii
 14. Cykl filmików dot. ćwiczeń na stanowisku pracy wspierających kondycję kręgosłupa
 15. CAkademia Pierwszej Pomocy - misją jest ukształtowanie nawyków reagowania i działania w nagłych sytuacjach, aby nie bać się udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej. Działalność skupiona jest przede wszystkim na cyklicznych szkoleniach obejmujących scenki sytuacyjne. Odbywają się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące
 16. Sponsoring udziału pracowników w Biegu Firmowym we Wrocławiu i Warszawie w kontekście promocji aktywnego stylu życia

Jakimi działaniami organizacja wspiera ludzi, aby budowali wspierające relacje i tworzyli kulturę organizacyjną opartą o zaufanie i współpracę? Co na co dzień pomaga pracownikom budować i utrzymywać dobre relacje?

ROZWIĄZANIA RELACJE ZAWODOWE:

 1. Kodeks Współpracy - dokument dot. zasad współpracy miedzy rożnymi jednostkami banku, którego podstawowym założeniem jest traktowanie innych w sposób, w jaki samemu chcielibyśmy być traktowani. Celem jest ciągłe zwiększanie sprawności i efektywności realizacji zadań oraz projektów wykonywanych dla klientów wewnętrznych. Określa pieć głównych reguł:
 • W codziennej pracy uwzględniam potrzeby moich klientów wewnętrznych
 • Jestem w stałym kontakcie z moimi klientami wewnętrznymi
 • Wypracowuję rozwiązania wspólnie z klientami wewnętrznymi
 • Usprawniam swoją pracę dzięki informacji zwrotnej
 • Szanuję swoich klientów wewnętrznych.

Kodeks wpływa także na jakość obsługi klientów zewnętrznych (+e-learning).

 1. Dzielmy się wiedzą – program wymiany wiedzy, w ramach którego pracownicy prowadzą zajęcia/warsztaty/seminaria dla innych pracowników dot. doskonalenia wiedzy i kompetencji w rożnych obszarach.
 2. Program rozwojowy Move & Co + platforma coworkingowa, która jednoczy middle menedżerów w centrali wokół tematów zawodowych.
 3. Telekonferencje i spotkania Regionów, podczas których doświadczeni doradcy/dyrektorzy placówek dzielą się swoimi dobrymi praktykami sprzedażowymi z innymi celem wzrostu kompetencji i wyników.
 4. Dzień CA BP – 1 dzień w roku, podczas którego pracownicy centrali odbywają staże w placówkach bankowych z całej Polski i wspierają aktywnie sprzedaż produktów banku.
 5. Sieć społecznościowa CA Sales Power – jej celem jest wsparcie komunikacji i współpracy miedzy pracownikami sieci sprzedaży. Jest miejscem swobodnej wymiany doświadczeń, dzielenia się wiedzą i dobrymi praktykami oraz źródłem inspiracji na tematy związane ze sprzedażą i jakością obsługi klienta.
 6. Spotkania Top Management Team – cykliczne spotkania zarządu banku z dyrektorami pionów, departamentów i regionów (ok. 100 osób). Odbywają się zazwyczaj 3-4 razy w roku. Ich celem jest przedstawienie kadrze zarządzającej najważniejszych informacji o planach, wynikach i kluczowych projektach firmy, spotkania dają też możliwość bezpośredniej rozmowy z prezesami spółki, zadania im pytań dotyczących najważniejszych zagadnień. Każde spotkanie TMT jest początkiem kaskady komunikacyjnej – na podstawie otrzymanych materiałów dyrektorzy informują swoje zespoły o najbardziej istotnych elementach działalności firmy w danym okresie.
 7. Program #ijatoszanuje - sposób na budowanie kultury pracy, w której pracownicy zyskują poczucie spełnienia zawodowego i dumy z osiągnięć. W jego ramach pracownicy kwartalnie podsumowują pracę w zespołach. Rozmawiają o swoim wpływie na realizację strategii banku oraz powodach do satysfakcji (zespołowych/osobistych). Kaskadę rozpoczyna Zarząd wskazując powody do dumy w całej organizacji. Menedżerowie są inspirowani do dzielenia się i stosowania różnych form doceniania pracowników (np. karty do pisemnego feedback, publiczne docenianie zespołów w komunikacji wewnętrznej w intranet). Pracownicy są zachecani do znajdywania własnych źródeł poczucia spełniania w pracy przez zapoznanie z różnymi metodykami, jak: job crafting; ikigai - japońska sztuka szczęścia, książki w kuchniach; plakaty, filmy.

W procesie certyfikacji bank opracował szczegółowe case study, stosowanych u nich praktyk wellbeingowych. Praktyki, zgodnie z metodologią Wellbeing Institute, zostały podzielone na 6 obszarów. Poniżej znajdziecie opis wszystkich obszarów. Aby zapoznać się z treścią artykułu, należy kliknąć na znak + przy każdym obszarze.

Serdecznie gratulujemy Crédit Agricole Bank Polska stworzenia tak wspaniałego miejsca pracy i mamy nadzieję, że opisane powyżej praktyki zainspirują innych pracodawców do podobnych wellbeingowych inicjatyw.

Dziękujemy Pani Katarzynie Obuchowskiej za przygotowanie materiałów do case study.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.