Wellbeing to w dosłownym tłumaczeniu na język polski dobrostan, czyli taki stan/sytuacja, kiedy czujemy się dobrze. W naszym podejściu wellbeing obejmuje holistyczne spojrzenie na człowieka i jego potrzeby. Jest to stan dobrego samopoczucia, w którym człowiek jest uważny na siebie i innych, rozumie swoje potrzeby i działania, realizuje swój własny potencjał, potrafi poradzić sobie ze stresem, buduje odporność psychiczną, odczuwa zadowolenie i radość z życia, uważa siebie za osobę wartościową, a swoje życie za sensowne, docenia siebie, buduje z uważnością wspierające relacje, troszczy się o swoje zdrowie i jest aktywny fizycznie. Jednym słowem czuje się dobrze ze sobą.

W związku z tym, iż człowiek zawsze funkcjonuje w różnych systemach, musimy mieć świadomość, że na nasz poziom wellbeingu ma wpływ również nasze otoczenie. Upraszczając ten układ możemy powiedzieć, że na wellbeing konkretnej osoby będzie miała wpływ przede wszystkim ona sama, poprzez to, co myśli o sobie i jak funkcjonuje, ale także środowiska, w których funkcjonuje. Dwie podstawowe grupy, które mają wpływ na nasz wellbeing to nasze najbliższe otoczenie – rodzina i najbliżsi oraz praca.

Jeżeli jakaś osoba znaczącą ilość czasu przebywa także w innych grupach, np. związanych z wspólną pasją, to te otoczenie także będzie wywoływać silny wpływ na jej poziom dobrostanu. Wpływ otoczenia może być zarówno pozytywny, jak i negatywny, czyli może wpływać na to, że poziom indywidualnego wellbeingu podnosi się lub obniża.

Przyglądając się samej konstrukcji słowa wellbeing możemy od razu poczuć się trochę lepiej. Ponieważ pokazuje nam, że w każdym z nas jest już jakiś poziom dobrego samopoczucia (well). Nasza praca polega teraz na tym, aby sprawić by był jak najwyższy.

Większość z nas minimum 1/3 naszego życia spędza w pracy, co oznacza, że na nasz poziom wellbeingu znacząco wpływa środowisko, w którym pracujemy. I niestety nie jest to tylko 33% wpływu, a często znacznie więcej. Dzieje się tak, gdy zabieramy pracę do domu czy popołudniami myślimy o tym, co się wydarzyło w pracy. Często też relacje z pracy przenoszą się na naszą prywatną sferę życia.

Misją Wellbeing Institute jest zatem pomaganie pracodawcom w tworzeniu takiego środowiska pracy, które buduje wellbeing pracowników. Dzięki temu korzyści osiąga nie tylko pracownik, ale także pracodawca. Pracownik, który dobrze się czuje w miejscu pracy, to pracownik bardziej zaangażowany i wydajny. Sprzężenie jest zatem zwrotne: pracodawca oferuje środowisko sprzyjające wellbeingowi pracownika, a w zamian otrzymuje zaangażowanie i lepsze wyniki finansowe.

Organizacja wellbeingowa to taka, która dba o dobrostan organizacji, pracowników, kontrahentów i klientów, poszukując zdrowego balansu między potrzebami wszystkich stron.

Pracując z organizacjami (czy osobami indywidualnymi) zajmujemy się analizą sytuacji w 6 obszarach, dostarczając konkretnych rozwiązań, które podnoszą poziom wellbeingu nie tylko pracownika, ale także całej organizacji.

Obszary, w których wdrażamy rozwiązania wellbeingowe to:

W każdym z tych obszarów analizujemy rozwiązania stosowane w organizacji, które mogą wywierać wpływ na wellbeing pracowników, klientów czy kontrahentów.

Warto jednak w tym miejscu zauważyć, że w ostatnich latach trudnej sytuacji na rynku pracy bardzo często pojawia się zjawisko przerzucania na pracodawcę odpowiedzialności za dobrostan pracownika. Nie jest to do końca słuszne podejście. Musimy bowiem pamiętać, że na samopoczucie pracownika w pracy ma także wpływ to, co on sam robi i myśli na swój temat, a także w jakich innych środowiskach funkcjonuje. Nie jest bowiem możliwe całkowite oderwanie się od życia osobistego w pracy i odwrotnie. Odpowiedzialnością pracodawcy jest zatem dostarczanie takich rozwiązań, które będą poprawiały wellbeing pracownika w miejscu pracy, a także edukowanie go na temat tego jakie działania może podejmować w innych sferach życia, aby poziom podnosić ogólny poziom swojego wellbeingu. Dzięki edukacji w tym temacie pracodawca może wpływać pozytywnie na sfery, które nie są związane bezpośrednio z pracą, jednak mają ogromne przełożenie na efekty pracy pracownika. Wellbeing Institute może i chce wspierać organizację w takiej edukacyjnej działalności.

Autor: Joanna Kaczmarek